Årsmöte 2021 (digitalt kl 19:00 18 mars)

Kallelse till Westerbotten Westernriders Årsmöte
Torsdag 18/3 kl 19:00
Plats: Digitalt via Teams KLICKA HÄR
Vill du medverka på Årsmötet skicka en anmälan till:
styrelsen@wbwr.se
Märk ditt mail med Årsmöte
Du får sen ett mail med en länk till årsmötet. HÄR ÄR LÄNKEN: KLICKA HÄR
Du behöver tillgång till en kamera, antingen på datorn eller telefonen.
OBS! Sista anmälningsdag 16/3
Kom ihåg att betala medlemsavgift för 2021
Viktigt att skriva vem du betalar för också!
http://www.wbwr.se/om-foreningen/

Dagordning:
1. Upprop samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav
föreningsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fastställande av föredragningslista för stämman.
3. Beslut om stämmans behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för stämman.
5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera stämmans
protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.Behandling av föreningsstyrelsens förslag (proposition) och av motioner.
11.Fastställande av medlemmarnas årsavgift.
12.Val av föreningsordförande för en tid av två år.
13.Val av föreningskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som ska överlappa varandra.
14.Val av antal styrelseledamöter och suppleanter som föreningsstyrelsen föreslår med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning, enligt Kap 6, 1§.
15.Val av ombud till förbundsstämman, enligt Kap 3. 1§ & 2§,
förbundsstadgarna.sida 9 Beslutade av Förbundsstämman 2018-04-21 Western Riders Association of Sweden
16.Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom föreningen för en mandattid av ett år.
17.Val av Valberedning.
18.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 2. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

– Röstning om WBWR ska läggas ner eller ej (har gått ut med kallelsen till årsmötet)
19. Årsmötet Avslutas

Du är inbjuden till ett Microsoft Teams-möte Rubrik: Årsmöte WBWR 19:00 18 Mars Tid: 18 mars 2021 19:00:00

Anslut till mötet på din dator eller i mobilappen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQwZWRiNGYtZDc1NC00ZTZiLThiOWItZGMzNjA3NjllNWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228033ebb9-ec76-44e9-a6ab-bd0a88c2de6e%22%2c%22Oid%22%3a%22bef2a526-ffdc-4749-bb58-d6a3ac7f8c82%22%7d