Föredragningslista för WBWR´s Årsmöte 24feb 2019

Westerbotten Westernriders (WBWR)
*Årsmöte 24 februari 2019*
Varm välkomna till Årsmötet den 24feb som det står här ovanför. Vi börjar kl. 13.00 med årsmötesförhandlingar i Hössjö bygdegård, hur skrämmande det än må låta går det oftast väldigt fort och smärtfritt, så du vågar komma =)
För efter att årsmötet är avklarat kör vi ett medlemsmöte med fika och pratar om planerna för 2019, allt från tävling till träning och andra träffar. Inget man vill missa med andra ord!
Hör av er i god tid angående allergier!
Kom ihåg att betala medlemsavgift för 2019: Hur du betalar

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Upprop samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav föreningsstyrelsen upprättade röstlängden.
3. Fastställande av dagordning.
4. Beslut om stämmans behöriga utlysande.
5. Val av ordförande för stämman.
6. Val av sekreterare för stämman.
7. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera stämmans
protokoll, tillika vara rösträknare.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
a. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
b. Föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår.
Ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår.
d. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
9. Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning.
10. Behandling av föreningsstyrelsens förslag och motioner.
11. Fastställande av medlemmars årsavgift.
12. Val av föreningsordförande. Sittande har ett (1) år kvar.
13. Val av föreningskassör, för en tid av två (2) år.
14. Val av fyra (4) styrelseledamöter, två för tid av ett (1) år och två för tid av två (2) år.
15. Val av två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år.
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom föreningen för en mandatperiod av ett år.
17. Nyval av Valberedning, en person för en mandatperiod av tre (3) år.
18. Årsmötet Avslutas.

Adress: Hössjö bygdegård, Hössjö 232, 90586 Umeå
Vägbeskrivning från Umeå: Kör E4 söderut. Ta av mot Teg/Gräsmyr strax efter brofästet. Kör mot Gräsmyr ca 20km. När du passerat Kasamark är Hössjö nästa by. När du passerat skylten Hössjö är du strax framme vid en korsning där man kan köra vänster mot Hörnefors eller höger mot Överboda. Ta höger mot Överboda och kör exakt 2km. Det är skyltat mot Hössjö Bygdegård som ligger på höger sida.