Årsmöte 2024

Dag och tid: Lördag 23 mars 17:00. Efter mötet bjuder föreningen på middag och alkoholfritt. Baren öppen till självkostnadspris.

Var: Årsmötet 2024 blir både precis som i fjol i Hössjö, hemma hos Susanne och Anders. Adress: Hössjö 387. Ta varma kläder!

Anmälan: Anmäl dig till Susanne via SMS på 070-7483900 eller Messenger https://www.facebook.com/Susanne.J.Jonsson

Vill du vara med på Teams behöver du tillgång till en kamera, antingen på datorn eller telefonen om du inte kommer till Hössjö.

Kom ihåg att betala medlemsavgift för 2024 innan årsmötet.
Här står allt du behöver veta om medlemsavgiften: http://www.wbwr.se/om-foreningen/

Valberedningens förslag till styrelse: 

Årsmöteshandlingar: 

Dagordning:

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav föreningsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fastställande av föredragningslista för stämman.
 3. Beslut om stämmans behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för stämman.
 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av föreningsstyrelsens förslag (proposition) och av motioner.
 11. Fastställande av medlemmarnas årsavgift.
 12. Val av föreningsordförande för en tid av två år.
 13. Val av föreningskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som ska överlappa varandra.
 14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter som föreningsstyrelsen föreslår med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning, enligt Kap 6, 1§.
 15. Val av ombud till förbundsstämman, enligt Kap 3. 1§ & 2§, förbundsstadgarna.
 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom föreningen för en mandattid av ett år.
 17. Val av Valberedning.
 18. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 2. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Mötet avslutas.