Årsmöte 2022

Edit 2022-03-06: Årsmötet genomfördes 27 feb som planerat.

Nya WBWR Styrelsen ser ut som följer:Inga Söderlind Ordf, Linda Ångman Kassör, Tina Andersson Ledamot, Inga Söderlind Ledamot,  Tanya Hultman Ledamot, Maria Stenberg Ledamot, Susanne Jonsson Ledamot, Maria Lidström suppleant. Valberedning: Martina Karlsson (2 vakanta platser)

Ett STORT TACK till Martina för dina år i styrelsen! Du har varit vår ordförande i många år och det har varit toppen att sitta i styrelsen med dig! Du har tagit ditt åtagande seriöst och du har styrt upp styrelsearbetet på ett positivt och konstruktivt sätt, du kommer vara saknad i styrelsen. Superbra dock att du tar klivet till Valberedningen så att vi kan fortsätta få in fler intresserade till styrelsen.

Även ett STORT TACK till Susanne Jonsson för ditt jobb i Valberedningen. Vi är glada att se dig i styrelsen istället. Och slutligen ett stort tack till Peter Wasserman Lindgren för dina år i styrelsen.

Edit 2022-02-22:

Årsmötet har ändrat tid till Kl 20:00 och hålls fortfarande på Teams.
Vi har beslutat oss för att förlänga anmälningstiden till mötet fram till 27/2
Vill du vara med och ha rösträtt?
Betala in medlemsavgiften (Info hittar du på www.wbwr.se)
Och skicka ett anmälningsmail till martinakarlzzon@gmail.com
Det går även bra att vara med utan att ha betalat medlemsavgiften men kom då ihåg att man inte har någon rösträtt under årsmötet.
Efter årsmötet kör vi ett litet möte där vi pratar om året som kommer, så är du nyfiken eller har någe förslag på aktiviteter osv: är du varmt välkommen!
Skicka ett mail anmälningsmail till martinakarlzzon@gmail.com
Efter anmälan får ni länken till Teams med mötet, så ses vi där på söndag

Vill du medverka på Årsmötet skicka en anmälan till styrelsen@wbwr.se
Märk ditt mail med Årsmöte, du får några dagar innan mötet ett mail med en länk. Du behöver tillgång till en kamera, antingen på datorn eller telefonen.

Kom ihåg att betala medlemsavgift för 2022 innan årsmötet.
Här står allt du behöver veta om medlemsavgiften: http://www.wbwr.se/om-foreningen/

Valberedningens förslag till styrelse: Valberedningens förslag årsmöte 2022

Årsmöteshandlingar: Årsbokslut WBWR 2021 (årsmötet 2022)

Dagordning:

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav föreningsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fastställande av föredragningslista för stämman.
 3. Beslut om stämmans behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för stämman.
 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av föreningsstyrelsens förslag (proposition) och av motioner.
 11. Fastställande av medlemmarnas årsavgift.
 12. Val av föreningsordförande för en tid av två år.
 13. Val av föreningskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som ska överlappa varandra.
 14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter som föreningsstyrelsen föreslår med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning, enligt Kap 6, 1§.
 15. Val av ombud till förbundsstämman, enligt Kap 3. 1§ & 2§, förbundsstadgarna.
 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom föreningen för en mandattid av ett år.
 17. Val av Valberedning.
 18. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 2. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Mötet avslutas.