Årsmöte 2023

Edit: 2023-03-19: Årsmötet genomfördes igår 18 mars som planerat. Nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande: Inga Söderlind, Kassör: Matilda Törmänen, Vice ordförande och Sekreterare: Susanne Jonsson, Ledamot: Maria Stenberg, Erica Lundström ledamot 2 år, Susan Laitila suppleant 1 år
Valberedningen: Linda Ångman (kallande), Louise Taylor

Stort tack till Tayna Hultman, Maria Stenberg, Tina Andersson och Linda Ångman för ert arbete i styrelsen! Tack även till Martina Karlsson för arbetet i Valberedningen!

——————————– Kallelse nedan —————————-

Dag och tid: Lördag 18 mars 16:00. Efter mötet bjuder föreningen på middag och alkoholfritt. Baren öppen till självkostnadspris. (Kallelse utkom 2 februari 2023).

Var: Årsmötet 2023 blir både IRL och via Teams. Hössjö, hemma hos Susanne och Anders. Adress: Hössjö 387. Ta varma kläder!

Anmälan: Anmäl dig till Susanne via SMS på 070-7483900 eller Messenger https://www.facebook.com/Susanne.J.Jonsson

Du behöver tillgång till en kamera, antingen på datorn eller telefonen om du inte kommer till Hössjö.

Kom ihåg att betala medlemsavgift för 2023 innan årsmötet.
Här står allt du behöver veta om medlemsavgiften: http://www.wbwr.se/om-foreningen/

Valberedningens förslag till styrelse: 

Årsmöteshandlingar: 

Dagordning:

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav föreningsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fastställande av föredragningslista för stämman.
 3. Beslut om stämmans behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för stämman.
 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av föreningsstyrelsens förslag (proposition) och av motioner.
 11. Fastställande av medlemmarnas årsavgift.
 12. Val av föreningsordförande för en tid av två år.
 13. Val av föreningskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som ska överlappa varandra.
 14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter som föreningsstyrelsen föreslår med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning, enligt Kap 6, 1§.
 15. Val av ombud till förbundsstämman, enligt Kap 3. 1§ & 2§, förbundsstadgarna.
 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom föreningen för en mandattid av ett år.
 17. Val av Valberedning.
 18. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 2. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Mötet avslutas.